Bridge Alfa

Fundusz Data Ventures w ramach Projektu Grantowego „Data Fund 1

Fundusz Data Ventures w ramach Projektu Grantowego „Data Fund 1 – wyspecjalizowany w technologii big data fundusz typu seed z głównymi obszarami zainteresowania: branża finansowa (fintech), bezpieczeństwa IT, technologiczna, SaaS, Internet Rzeczy, Sztuczna Inteligenvja”, wspólnego przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz inwestorem prywatnym w ramach Programu Bridge Alfa ogłasza otwarty nabór projektów badawczo – rozwojowych w fazie PoP i PoC.

Program Bridge Alfa (Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 ) realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) ma na celu wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki oraz pobudzanie inwestowania przez przedsiębiorców w działalność badawczo-rozwojową.

Wartość projektu wynosi 15.000.000,00 zł, w tym dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego

Inteligentny Rozwój wynosi 12.000.000,00 zł.

Rezultatem projektu będzie sfinansowanie co najmniej kilkunastu projektów B+R w kwocie do 1 mln zł.

Submit a project

Turn your great business ideas into reality.